Proponowany projekt budżetu na lata 2013-2015, wyjaśnienie jest już dostępne w Internecie

Przez pracowników ENS
Opublikowano 1 marca 2012 r

[Biskupiego Serwisu Informacyjnego] Projekt proponowanego budżetu na lata 2013-2015, przyjęty przez Radę Wykonawczą w styczniu, został już opublikowany na stronie internetowej Konwentu Generalnego tutaj.

Budżet znajduje się w sekcji „Zasoby uczestników” i towarzyszy mu opisowe wyjaśnienie przygotowane przez podkomitet Rady Wykonawczej.

Ta narracja mówi, że rada zaproponowała budżet, który „odpowiada na stojące przed nami zmiany, finansując rozwój nowych rodzajów zasobów dla kongregacji, diecezji i prowincji. Te zasoby pozwalają nam zwiększać możliwości, pielęgnować relacje, generować przywództwo i wyobrażać sobie nowy sposób wspólnego bycia Kościołem”.

Rada powiedziała również, że usłyszała od Episkopalijczyków, że „Kościół uczestniczy w nowych sposobach bycia Kościołem i powinien wspierać nowe sposoby pełnienia służby na poziomie całego Kościoła. Te nowe sposoby obejmują zmiany w roli personelu w całym kościele, prowincjach i pojawiających się głosach innych rodzajów sieci”.

W związku z tym rada stwierdziła, że ​​„zmniejszono fundusze na misje, które, jak nam powiedziano, najlepiej wykonywać na szczeblu lokalnym”.

Jednocześnie budżet zawiera trzy nowe pozycje, które, jak stwierdziła rada w swoim opisie, sfinansują „nowe prace, które naszym zdaniem muszą być skoordynowane w całym kościele”. Jedna z nich przeznacza pieniądze na ogólnokościelne konsultacje w sprawie „istotnej zmiany strukturalnej, która naszym zdaniem musi być naszą wierną odpowiedzią na zmieniający się kontekst” – powiedziała rada. Pozostałe dwie nowe pozycje wzywają do „spółdzielni episkopalnej” w celu stworzenia ogólnokościelnych uzgodnień dotyczących zawierania umów na niektóre usługi administracyjne i zakupy oraz przymierza z Korpus Służby Episkopatu rozwijać swoją zdolność do opracowywania i zakładania nowych programów jako zrównoważona organizacja, która wzmacnia lokalną posługę, koncentrując się na całym kościele.

Rada zauważyła, że ​​zapewniła „znaczące inwestycje w posługę komunikacji, w tym Episkopalny Serwis Informacyjny, jako główne źródło ewangelizacji i zapewnienie episkopalianom na całym świecie informacji potrzebnych do stworzenia sieci niezbędnych do wykonywania pracy misyjnej. ”

Projekt budżetu na lata 2013-2015 przewiduje 105 milionów dolarów dochodu z diecezji i inwestycji plus inne źródła, takie jak wynajem obiektów i równą kwotę wydatków. Kwota ta nie obejmuje dochodów i wydatków na rzecz kościoła prace związane z przesiedleniami uchodźców, który jest realizowany w dużej części w ramach dotacji rządowych. Przewiduje się, że całkowity dochód z tej wspieranej przez rząd pracy wyniesie 47.6 miliona dolarów.

W projekcie budżetu uwzględniono spadek dochodów z bieżących trzylecie. Budżet ten, zatwierdzony przez Konwencję Generalną w lipcu 2009 r., opierał się na dochodach w wysokości 141 mln USD, w tym 118 mln USD ze źródeł pozarządowych i 22.8 mln USD z dotacji rządowych na przesiedlenia uchodźców.

W styczniu Skarbnik Kurt Barnes oszacował, że do końca trzyletniego okresu wpływy z dotacji rządowych dla Episkopalnych Ministerstw ds. Migracji na prace związane z przesiedleniami uchodźców wzrosną do nieco ponad 2010 milionów dolarów. Jednocześnie szacuje się, że dochód organizacji pozarządowych w okresie trzyletnim wyniesie 2012 mln USD, a nie 40 mln USD. Ta różnica wynika z kilku czynników: nieco zmniejszonych wpływów ze składek diecezjalnych, zamknięcia nierentownych Ksiąg i Zasobów Episkopalnych oraz miesięcznika Episkopalnego Serwisu Informacyjnego oraz obniżki opłat pobieranych za egzaminy do święceń generalnych.

Różnica w oczekiwanych dochodach na działania wspierane przez kościół między dwoma trzyletnimi budżetami jest również częściowo spowodowana decyzją Konwentu Generalnego z 2009 r. o zmniejszeniu kwoty pieniędzy, o które poproszono 110 diecezji kościoła o wniesienie wkładu w koszty finansowania pracy denominacji. Kwota wzrosła z 21 proc. dochodów diecezji w 2010 r. do 20 proc. w 2011 r. i 19 proc. w 2012 r. Projekt budżetu na lata 2013-2015 opiera się na rocznym wniosku o 19 proc.


Tagi


Komentarze (1)

  1. Kevina Montgomery'ego mówi:

    90% spadek formacji i powołań? W jaki sposób pomaga to wzrastać kościołowi?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.