Regulamin

Umowa o interaktywny serwis informacyjny Episkopatu

 1. Wstęp.
  (A) Obowiązujące warunki. Ta witryna internetowa, w tym treści, funkcje i usługi dostępne w Witrynie, takie jak kanały RSS, artykuły, podcasty i filmy wideo do osadzenia (łącznie „episcopalnewsservice.org” lub „Witryna”) jest interaktywną usługą internetową obsługiwaną przez The Domestic and Foreign Towarzystwo Misyjne Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Towarzystwo”). Niniejsze Warunki świadczenia usług wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami, o których mowa w niniejszym dokumencie lub które są prezentowane w innym miejscu Witryny w odniesieniu do określonej usługi lub funkcji (łącznie „Warunki korzystania z usługi”) oraz Polityka prywatności serwisu informacyjnego Episkopatu określają warunki, które mają zastosowanie do korzystania z witryny episcopalnewsservice.org. Korzystając z episcopalnewsservice.org, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszego regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, nie powinieneś wchodzić na stronę episcopalnewsservice.org ani z niej korzystać.(B) Zmiany w Warunkach świadczenia usług. Towarzystwo może modyfikować Warunki świadczenia usług lub dowolną ich część, dodawać lub usuwać warunki w dowolnym momencie, a takie modyfikacje, uzupełnienia lub usunięcia będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu. Korzystanie przez użytkownika z episcopalnewsservice.org po takim opublikowaniu będzie uważane za akceptację takich modyfikacji, uzupełnień lub usunięć. (C) Zmiany w Witrynie. Towarzystwo może zmienić lub zaprzestać dowolnego aspektu, usługi lub funkcji episcopalnewsservice.org w dowolnym momencie, w tym między innymi treści, godzin dostępności i sprzętu potrzebnego do uzyskania dostępu lub korzystania.

  (D) Rejestracja. Użytkownik może otrzymać możliwość zarejestrowania się za pośrednictwem internetowego formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta użytkownika („Konto”), które może umożliwić otrzymywanie informacji od Towarzystwa i/lub uczestnictwo w niektórych funkcjach Witryny, takich jak niektóre Obszary interaktywne . Towarzystwo wykorzysta podane przez Ciebie informacje zgodnie z Polityką Prywatności ENS. Rejestrując się, oświadczasz i gwarantujesz, że wszystkie informacje, które podajesz w formularzu rejestracyjnym, są aktualne, kompletne i dokładne zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą. Zgadzasz się utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje informacje rejestracyjne w Witrynie, tak aby były aktualne, kompletne i dokładne. Podczas procesu rejestracji może być konieczne wybranie hasła. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Towarzystwo może polegać na tym haśle w celu Twojej identyfikacji. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie korzystanie ze swojego Konta, niezależnie od tego, czy autoryzowałeś taki dostęp lub korzystanie, oraz za zapewnienie, że wszelkie korzystanie z Twojego Konta jest w pełni zgodne z postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usług.

  (E) Wyposażenie. Jesteś odpowiedzialny za uzyskanie i utrzymanie wszystkich połączeń, oprogramowania komputerowego, sprzętu i innego sprzętu potrzebnego do dostępu do episcopalnewsservice.org i korzystania z niego oraz za wszelkie opłaty z tym związane.

 1. Wytyczne dla społeczności i treści użytkownika.
  (A) Obszary interaktywne. episcopalnewsservice.org może zawierać sekcje komentarzy, fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń lub inne interaktywne funkcje („Obszary interaktywne”), w których można publikować lub przesyłać komentarze lub treści tworzone przez użytkowników, takie jak wideo, zdjęcia, wiadomości, ogłoszenia drobne, inne materiały lub przedmioty (łącznie „Treści użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dowolnych Obszarów interaktywnych i korzysta z nich na własne ryzyko. Przesyłając Treści użytkownika do Obszaru interaktywnego, oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat, a jeśli nie masz ukończonych 18 lat, jesteś osobą niepełnoletnią emancypowaną lub uzyskałeś zgodę prawną swojego rodzica lub opiekuna prawnego aby zawrzeć niniejsze Warunki świadczenia usług, przesyłać treści, uczestniczyć w witrynie episcopalnewsservice.org i wypełniać obowiązki określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, które stanowią wiążącą umowę między Tobą a Towarzystwem.(B) Wytyczne dla społeczności. Jeśli przesyłasz jakiekolwiek Treści użytkownika lub uczestniczysz w Obszarze interaktywnym w ramach lub w związku z episcopalnewsservice.org, zgadzasz się przestrzegać następujących zasad postępowania:
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika, które naruszają lub naruszają w jakikolwiek sposób prawa innych osób, w tym oświadczeń, które mogą zniesławiać, nękać, prześladować lub grozić innym;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika, które są obraźliwe dla społeczności internetowej, w tym rażących wyrazów bigoterii, rasizmu, obelżywych, wulgaryzmów lub wulgaryzmów.
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przekazywać żadnych materiałów, które zawierają lub propagują pornografię, pedofilię, kazirodztwo, zoofilię lub które są w inny sposób nieprzyzwoite.
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika, które naruszają jakiekolwiek prawo lub angażować się w działalność, która stanowiłaby przestępstwo karne lub pociągała za sobą odpowiedzialność cywilną;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika, które zalecają lub dostarczają instrukcji dotyczących nielegalnej działalności lub omawiają nielegalne działania z zamiarem ich popełnienia;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać, bez uprzedniej wyraźnej zgody Towarzystwa, Treści Użytkownika zawierających reklamy lub jakiekolwiek nagabywanie w odniesieniu do produktów lub usług;
 • Użytkownik zgadza się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przekazywać Treści użytkownika, które generalnie nie odnoszą się do wyznaczonego tematu lub tematu w Obszarze interaktywnym;
 • Zgadzasz się nie podszywać się pod żadną osobę lub podmiot, w tym między innymi pod żadnym pracownikiem Towarzystwa, ani fałszywie oświadczać lub w inny sposób nieprawdziwe przedstawiać swoją powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • Zgadzasz się nie ingerować w prawo innych użytkowników do prywatności, w tym przez zbieranie lub zbieranie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika o użytkownikach episcopalnewsservice.org lub publikowanie prywatnych informacji o osobach trzecich;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika, oprogramowania ani innych materiałów, które zawierają wirusa lub inny szkodliwy lub destrukcyjny element;
 • Użytkownik zgadza się nie ingerować ani nie zakłócać działania episcopalnewsservice.org lub serwerów lub sieci podłączonych do Witryny ani nie przestrzegać żadnych wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci podłączonych do Witryny;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać wiadomości e-mail ani w inny sposób przesyłać niechcianych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „poczty-śmieci”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” ani żadnej innej formy nagabywania;
 • Użytkownik zgadza się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych jakiejkolwiek części episcopalnewsservice.org, korzystania z episcopalnewsservice.org lub dostępu do episcopalnewsservice.org;
 • Zgadzasz się nie przesyłać, publikować ani w żaden inny sposób nie przesyłać żadnych Treści użytkownika chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem do reklamy lub innym prawem własności bez wyraźnej zgody właściciela takich praw autorskich, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, prawa do reklamy lub inne prawa majątkowe. Obowiązek ustalenia, czy jakiekolwiek Treści Użytkownika nie są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, tajemnicą handlową, prawem do reklamy lub innymi prawami własności spoczywa na Tobie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prawa do reklamy lub innych praw własności lub wszelkie inne szkody wynikające z takiego zgłoszenia. Każda osoba uznana przez Towarzystwo, według własnego uznania, za naruszającą własność intelektualną lub inne prawa innych osób, nie może przesyłać ani publikować jakichkolwiek dalszych materiałów na episcopalnewsservice.org;
 • Zgadzasz się, że jeśli to konieczne, masz zgodę każdej możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w dowolnym zgłoszeniu na wykorzystanie nazwiska lub podobizny takiej osoby w sposób przewidziany przez episcopalnewsservice.org;
 • Zgadzasz się, że jakakolwiek osoba, która pojawia się w Twoim zgłoszeniu, a która jest obecnym członkiem Gildii Aktorów Ekranowych (SAG), Amerykańskiej Federacji Aktorów Telewizyjnych i Radiowych (AFTRA) lub jakiegokolwiek innego stowarzyszenia praw autorskich, nie jest uprawniona do odszkodowania od Towarzystwa.
 • Jakiekolwiek zachowanie, które według wyłącznego uznania Towarzystwa ogranicza lub uniemożliwia komukolwiek korzystanie z episcopalnewsservice.org lub korzystanie z niego, będzie niedozwolone. Towarzystwo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usuwania lub edytowania Treści Użytkownika przez Ciebie oraz do zamknięcia Twojego Konta z dowolnego powodu. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika przesyłane do episcopalnewsservice.org lub publikowane w sekcjach komentarzy, czatach, na tablicach ogłoszeń lub w innych obszarach interaktywnych przez użytkowników episcopalnewsservice.org.(C) Monitoring. Towarzystwo ma prawo, ale nie obowiązek, do monitorowania Treści Użytkownika publikowanych lub przesyłanych na episcopalnewsservice.org w celu ustalenia zgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usług i wszelkimi zasadami działania ustanowionymi przez Towarzystwo oraz w celu spełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub upoważnionych żądań rządowych . Chociaż Towarzystwo nie ma obowiązku monitorowania, sprawdzania, edytowania ani usuwania jakichkolwiek Treści użytkownika publikowanych lub przesyłanych na episcopalnewsservice.org, Towarzystwo zastrzega sobie prawo i ma całkowitą swobodę w zakresie sprawdzania, edytowania, odmowy publikowania lub usuwania bez powiadomienia wszelkie Treści Użytkownika opublikowane lub przesłane na episcopalnewsservice.org w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie Treści Użytkownika publikowanych w Witrynie na własny koszt.(D) Licencja dla Użytkownika Treść. Przesyłając Treści Użytkownika do episcopalnewsservice.org, automatycznie przyznajesz Towarzystwu i jego organizacji macierzystej, Ogólnej Konwencji Protestanckiego Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję na używać, publikować, reprodukować, modyfikować, adaptować, edytować, tłumaczyć, tworzyć dzieł pochodnych, włączać do innych dzieł, rozpowszechniać, udzielać sublicencji ani w inny sposób wykorzystywać takich Treści użytkownika (w całości lub w części) na całym świecie w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub technologii znane obecnie lub opracowane w przyszłości przez cały okres obowiązywania wszelkich praw autorskich, które mogą istnieć w odniesieniu do takich Treści użytkownika. Użytkownik gwarantuje, że takie Treści Użytkownika są dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że wykorzystanie i publikowanie lub inne przesyłanie takich Treści Użytkownika nie narusza niniejszych Warunków świadczenia usług i nie naruszy żadnych praw ani nie spowoduje obrażeń jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Ponadto przyznajesz Towarzystwu prawo do ścigania na drodze prawnej każdej osoby lub podmiotu, który narusza prawa Twoje lub Towarzystwa w Treściach Użytkownika poprzez naruszenie niniejszych Warunków świadczenia usług.

  (E) Prawa moralne. Jeśli zostanie ustalone, że zachowujesz autorskie prawa osobiste (w tym prawa do atrybucji lub integralności) do Treści użytkownika, niniejszym oświadczasz, że (a) nie wymagasz, aby jakiekolwiek informacje identyfikujące osobę były wykorzystywane w związku z Treścią użytkownika lub jakąkolwiek pochodną prace, aktualizacje lub aktualizacje; (b) nie wnosisz sprzeciwu wobec publikacji, używania, modyfikacji, usuwania i wykorzystywania Treści Użytkownika przez Towarzystwo lub jego licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy; (c) na zawsze zrzekasz się i zgadzasz się nie zgłaszać roszczeń ani nie dochodzić żadnych praw osobistych autora do jakichkolwiek Treści użytkownika; oraz (d) na zawsze zwolnisz Towarzystwo oraz jego licencjobiorców, następców i cesjonariuszy z wszelkich roszczeń, których mógłbyś w inny sposób dochodzić przeciwko Towarzystwu na podstawie takich praw osobistych. Użytkownik zezwala również każdemu innemu użytkownikowi na dostęp, przeglądanie, przechowywanie lub powielanie Treści Użytkownika do użytku osobistego tego użytkownika.

  (F) Treści Użytkownika przesłane przez Ciebie będą uważane za niepoufne, a Towarzystwo nie ma obowiązku traktowania takich Treści Użytkownika jako informacji zastrzeżonych, chyba że zgodnie z Polityką prywatności ENS. Nie ograniczając powyższego, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania dowolnych Treści Użytkownika według własnego uznania, w tym między innymi do usuwania, edytowania, modyfikowania, odrzucania lub odmawiania ich publikacji. Towarzystwo nie ma obowiązku oferowania żadnych płatności za przesłane Treści Użytkownika ani możliwości edytowania, usuwania lub innego modyfikowania Treści Użytkownika po ich przesłaniu do Towarzystwa. Towarzystwo nie ma obowiązku przypisywania Tobie autorstwa Treści Użytkownika i nie jest zobowiązane do egzekwowania jakiejkolwiek formy uznania autorstwa przez osoby trzecie.

 1. Własność praw autorskich.
  episcopalnewsservice.org zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, wideo, grafikę, muzykę i dźwięk, a cała zawartość episcopalnewsservice.org jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa na mocy Prawa autorskie w Stanach Zjednoczonych. Towarzystwu przysługują prawa autorskie do selekcji, koordynacji, aranżacji i wzbogacania takich treści, a także do treści do nich oryginalnych. Nie możesz modyfikować, publikować, przesyłać, brać udziału w transferze lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać jakichkolwiek treści, w całości lub w części. Materiały chronione prawem autorskim można pobierać wyłącznie do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo autorskie, żadne kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikacja ani komercyjne wykorzystanie pobranych materiałów nie będzie dozwolone bez wyraźnej zgody Towarzystwa i właściciela praw autorskich. W przypadku jakiegokolwiek dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikacji materiałów chronionych prawem autorskim nie będą dokonywane żadne zmiany ani usunięcie informacji o autorze, legendzie znaku towarowego lub informacji o prawach autorskich. Przyjmujesz do wiadomości, że nie nabywasz żadnych praw własności, pobierając materiały chronione prawem autorskim.
 1. Treści osób trzecich.
  Towarzystwo jest dystrybutorem (a nie wydawcą) treści dostarczanych przez osoby trzecie i użytkowników. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji lub użytkowników episcopalnewsservice.org, należą do odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie Towarzystwa. Ani Towarzystwo, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje dokładności, kompletności ani użyteczności jakichkolwiek treści, ani ich przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. (Patrz sekcja 6 poniżej, aby zapoznać się z pełnymi postanowieniami dotyczącymi ograniczenia odpowiedzialności i zrzeczenia się gwarancji.) W wielu przypadkach treści dostępne za pośrednictwem episcopalnewsservice.org reprezentują opinie i osądy danego użytkownika lub dostawcy informacji, który nie jest objęty umową ze Stowarzyszeniem. Towarzystwo nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń wydanych na episcopalnewsservice.org przez osoby trzecie. W żadnym wypadku Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem lub poleganiem na informacjach uzyskanych za pośrednictwem episcopalnewsservice.org. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania z Twojej strony na podstawie informacji przedstawionych na episcopalnewsservice.org. Twoim obowiązkiem jest ocena dokładności, kompletności lub użyteczności wszelkich informacji, opinii, porad lub innych treści dostępnych na stronie episcopalnewsservice.org. Proszę zasięgnąć porady profesjonalistów, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do oceny wszelkich konkretnych informacji, opinii, porad lub innych treści.
 1. Treści sponsorowane i promocje
  Towarzystwo może zamieszczać w Serwisie treści i promocje sponsorowane przez osoby trzecie. Twoja działalność biznesowa, korespondencja lub udział w promocjach sponsorów innych niż Towarzystwo, a także wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi relacjami są dokonywane wyłącznie między Tobą a taką stroną trzecią. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub w wyniku obecności na Stronie sponsorów zewnętrznych.
 1. Zastrzeżenie dotyczące treści; Zrzeczenie się gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności.
  (A) Treść tej witryny niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko lub politykę Kościoła Episkopalnego, Krajowego i Zagranicznego Towarzystwa Misyjnego lub Konwentu Generalnego Kościoła Episkopalnego. (b) Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie ze strony episcopalnewsservice.org jest na twoje wyłączne ryzyko. Ani stowarzyszenie, jego spółka dominująca, spółki zależne, inne podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców treści lub licencjodawców nie gwarantuje, że episcopalnewsservice.org będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; nie dają też żadnej gwarancji co do wyników, które można uzyskać dzięki korzystaniu z episcopalnewsservice.org, ani co do dokładności, wiarygodności lub treści jakichkolwiek informacji, usług lub towarów dostarczanych za pośrednictwem episcopalnewsservice.org.(c) episcopalnewsservice.org , w tym między innymi oprogramowanie do pobrania, jest dostarczane w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego innym celu niż te gwarancje, które są dorozumiane i których nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmodyfikować zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do niniejszych warunków świadczenia usług.

  (d) episcopalnewsservice.org może oferować informacje dotyczące zdrowia, sprawności fizycznej, żywienia i inne podobne informacje, ale takie informacje są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Informacje zawarte na episcopalnewsservice.org nie są i nie mają na celu przekazywania porad medycznych i nie stanowią praktyki lekarskiej. Nie należy traktować tych informacji jako substytutu ani nie zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika w oparciu o informacje prezentowane w episcopalnewsservice.org.

  (e) ani społeczeństwo, jego spółka dominująca, spółki zależne, inne podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców treści lub licencjodawców nie ponoszą odpowiedzialności za zniesławiające, obraźliwe lub niezgodne z prawem postępowanie innych użytkowników lub stron trzecich oraz że ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku powyższych czynności spoczywa wyłącznie na Tobie.

  (f) w żadnym wypadku towarzystwo, jego spółka dominująca, spółki zależne, inne podmioty stowarzyszone ani żaden z ich pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców treści lub licencjodawców ani żadna osoba lub podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dystrybucję episcopalnewsservice.org lub episcopalnewsservice .org, ponosimy odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z episcopalnewsservice.org.

  (g) oprócz warunków określonych powyżej, ani towarzystwo, jego podmiot nadrzędny, spółki zależne, jego inne podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich odpowiednich pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców treści, licencjodawców, dostawców informacji lub partnerów treści nie ponoszą odpowiedzialności niezależnie od przyczynę lub czas trwania, za jakiekolwiek błędy, nieścisłości, pominięcia lub inne wady, nieterminowość lub nieautentyczność informacji zawartych na episcopalnewsservice.org, lub za jakiekolwiek opóźnienia lub przerwy w ich przekazywaniu do Ciebie, lub za jakiekolwiek roszczenia lub straty z tego wynikające lub spowodowane przez nie. Żadna z powyższych stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub straty osób trzecich o dowolnym charakterze, w tym między innymi utracone zyski, szkody karne lub wynikowe. Ani stowarzyszenie, jego podmiot nadrzędny, spółki zależne, jego inne podmioty stowarzyszone, ani żaden z ich pracowników, agentów, zewnętrznych dostawców treści, licencjodawców, dostawców informacji lub partnerów treści nie gwarantuje ani nie gwarantuje aktualności, kolejności, dokładności lub kompletności tych informacji. Ponadto nie ma gwarancji co do wyników uzyskanych z wykorzystania informacji.

  (H) Towarzystwo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakikolwiek nieautoryzowany dostęp lub wykorzystanie Twoich danych osobowych. Wchodząc na stronę episcopalnewsservice.org, potwierdzasz i zgadzasz się na zrzeczenie się przez Towarzystwo takiej odpowiedzialności. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie powinieneś uzyskiwać dostępu ani korzystać z episcopalnewsservice.org.

 1. Odszkodowanie.
  Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Towarzystwo, jego podmioty stowarzyszone i ich odpowiednich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z korzystania z episcopalnewsservice.org przez Ciebie lub Twoje Konto.
 1. Zakończenie.
  Towarzystwo może wypowiedzieć lub zawiesić niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie ograniczając powyższego, Towarzystwo ma prawo do natychmiastowego zamknięcia Konta w przypadku jakiegokolwiek postępowania, które Towarzystwo, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne lub w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków. usługi. Postanowienia ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszego Regulaminu.
 1. Znaki towarowe.
  Towarzystwo, jego podmiot nadrzędny, spółki zależne i stowarzyszone, posiadają wszelkie prawa do swoich logo i znaków towarowych używanych w związku z Witryną. Wszystkie inne loga i znaki towarowe pojawiające się na episcopalnewsservice.org są własnością ich odpowiednich właścicieli.
 1. Różne.
  Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zasady funkcjonowania episcopalnewsservice.org ustanowione przez Towarzystwo stanowią całość porozumienia stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego Regulaminu i zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne umowy między stronami w tym przedmiocie. Postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług są na rzecz Towarzystwa, jego podmiotów dominujących, spółek zależnych, innych podmiotów stowarzyszonych oraz zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców, a każdy z nich ma prawo dochodzić i egzekwować takie postanowienia bezpośrednio lub we własnym imieniu. Niniejsze Warunki świadczenia usług będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, bez względu na przepisy kolizyjne. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania niniejszej Umowy nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub kolejnego naruszenia lub niewykonania zobowiązania. Użyte tutaj nagłówki sekcji służą wyłącznie wygodzie i nie mogą być legalnie importowane.
 1. Prawa autorskie i agent ds. praw autorskich.
  Towarzystwo szanuje prawa wszystkich posiadaczy praw autorskich iw tym zakresie Towarzystwo przyjęło i wdrożyło politykę, która przewiduje wypowiedzenie w odpowiednich okolicznościach użytkowników i posiadaczy kont, którzy naruszają prawa posiadaczy praw autorskich. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż przedstawicielowi Towarzystwa ds. praw autorskich następujące informacje wymagane przez Ustawę o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich w trybie online w ustawie Digital Millennium Copyright Act, 17 USC 512:
 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone;
 2. Identyfikacja dzieła praw autorskich, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawami autorskimi w jednej witrynie internetowej jest objętych jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł w tej witrynie;
 3. Identyfikacja materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające w uzasadniony sposób, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału;
 4. Informacje wystarczające do umożliwienia nam skontaktowania się ze stroną składającą skargę;
 5. Oświadczenie, że strona składająca skargę jest przekonana w dobrej wierze, że wykorzystanie materiału w sposób będący przedmiotem skargi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa; oraz
 6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

W przypadku pytań dotyczących praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act prosimy o kontakt:

Agent ds. Praw autorskich
Stowarzyszenie Misjonarzy Krajowych i Zagranicznych Protestanckiego Kościoła Episkopalnego
815 Second Avenue
Nowy Jork, NY 10017
Telefon: (800) 334-7626
E-mail: rmancini@episcopalchurch.org

W przypadku zamieszczania w Internecie, przedruku, transkrypcji lub wniosków o udzielenie licencji na materiały Stowarzyszenia prosimy o kontakt na adres mmacdonald@episcopalchurch.org.

Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały ostatnio zaktualizowane 7 września 2017 r.